ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
ข้อมูลปีงบประมาณ
จำนวนการคลอดบุตรวันนี้
6 คน
จำนวนการคลอดบุตรทั้งหมด
8,604 คน
ข้อมูลการคลอด

จำนวนการคลอดบุตรวันนี้

ข้อมูลการคลอด

จำนวนการคลอดบุตร 30 วัน

ข้อมูลการคลอด

จำนวนการคลอดบุตรทั้งหมด