ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
ข้อมูลปีงบประมาณ
จำนวนการคลอดบุตรวันนี้
2 คน
จำนวนการคลอดบุตรทั้งหมด
2,394 คน
ข้อมูลการคลอด

จำนวนการคลอดบุตรวันนี้

ข้อมูลการคลอด

จำนวนการคลอดบุตร 30 วัน

ข้อมูลการคลอด

จำนวนการคลอดบุตรทั้งหมด